Εκπαίδευση προσωπικού

Αναγνωρίζοντας τη σημασία του Ανθρώπινου Δυναμικού ως ένα από τα σημαντικότερα κεφάλαια και ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της αλυσίδας καταστημάτων Mini M, οι πολιτικές και οι πρωτοβουλίες που ακολουθούνται στην εταιρεία αποσκοπούν στην αποτελεσματική προσέλκυση, εκπαίδευση και διατήρηση των εργαζομένων της.

Δίνουμε έμφαση στην ανοιχτή επικοινωνία και στην προώθηση νέων ιδεών. Είμαστε μια δυναμική εταιρεία με ευέλικτες διαδικασίες και άμεση επικοινωνία με την διοίκηση.


Barista
Ταμίες